Fernando Haddad

Ironia
'presidente irresponsável'
tour europeu